Pháp điển Net - Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20/08/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20/08/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
14/2013/CT-UBND 
Ngaybanhanh
20/08/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/08/2013 
Nguoiky
Hứa Ngọc Thuận 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software