Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 23/07/2013 của Văn phòng quốc hội về Pháp lệnh dân số
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 14/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

PHáP LệNH

Dân số

Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009.

Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong công tác dân số; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường, thống nhất quản lý nhà nước về dân số;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002 - 2007) và năm 2003;

Pháp lệnh này quy định về dân số1 .

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

______________

3 Điều 2 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2009.”

 

                                                                             XáC THựC VĂN BảN HợP NHấT                         CHủ NHIệM

                                                                                       Nguyễn Hạnh Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2003 
Ngày công báo
08/08/2013 
Số công báo
463+464/2013 
Số trang
15 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
08/2008/UBTVQH12 27/12/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số

  
 Pháp lệnh
06/2003/PL-UBTVQH11 09/01/2003 Uỷ ban Thường vụ ...
Về dân số

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software