Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 23/07/2013 của Văn phòng Quốc hội về Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 09/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

PHáP LệNH

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2009/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011);

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ1.

Chương I
 NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

___________

10 Điều 2 của Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014 quy định như sau:

Điều 2

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh.”

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
06/08/2013 
Số công báo
457+458/2013 
Số trang
24 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
07/2013/UBTVQH13 12/07/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  
 Pháp lệnh
16/2011/UBTVQH12 30/06/2011 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software