Pháp điển Net - Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       Bộ y tế                                      CộNG HòA Xã HộI Chủ NGHĩA việt nam

                                                                                    Độc lập  Tự do - Hạnh phúc

            Số 22/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013

Thông tư

Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                          (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên

 

Ghi chú:

Kích thước giấy chứng nhân: 19x27cm - khổ ngang

 (*)  Ghi theo đơn vị chủ quản

(**). Mã do Bộ Y tế cấp

(***) Ghi tên khóa học

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2013 
Ngày công báo
13/10/2013 
Số công báo
655+656/2013 
Số trang
11 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
07/2008/TT-BYT 28/05/2008 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software