Pháp điển Net - Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/07/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban THƯờNG Vụ                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                   QUốC HộI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13    

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 PHáP LệNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 534/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12,

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

1. Bổ sung khoản 10 vào Điều 3 như sau:

"10. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ được quy định trong danh mục tiền chất thuốc nổ của Chính phủ ban hành."

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Điểm đ khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"đ) Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và những người khác có liên quan đến việc nổ mìn phải đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự; có đủ trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy."

Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2014.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh.

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2014 
Ngày công báo
31/07/2013 
Số công báo
44+444/2013 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
76/2014/NĐ-CP 29/07/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
09/VBHN-VPQH 23/07/2013 Văn phòng Quốc hội
Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
14/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội
Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
16/2011/UBTVQH12 30/06/2011 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software