Pháp điển Net - Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

SỐ 17-HĐBT NGÀY 16-1-1990

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989;

Theo đề nghị của Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1

Chủ thể hợp đồng kinh tế là những pháp nhân và cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1- Pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập một cách hợp pháp;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

Điều 25

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Điều 26

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/1990 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
108/TT-PC 19/05/1990 Trọng tài kinh tế ...
Về việc hướng dẫn ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 và Nghị định 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế)

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
165/1999/NĐ-CP 19/11/1999 Chính phủ
Về giao dịch bảo đảm

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 25/09/1989 Hội đồng Nhà nước
Về hợp đồng kinh tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software