Pháp điển Net - Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 79/2013/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/09/2013 
Ngày công báo
31/07/2013 
Số công báo
443+444/2013 
Số trang
10 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
14/2005/NĐ-CP 04/02/2005 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software