Pháp điển Net - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 72/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin trên mạng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

2. Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2005 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet và Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01 tháng 6 năm 2006 giữa Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (online games).

Điều 46. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/09/2013 
Ngày công báo
31/07/2013 
Số công báo
443+444/2013 
Số trang
34 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
38/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

  
 Thông tư
208/2016/TT-BTC 10/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

  
 Thông tư
17/2016/TT-BTTTT 28/06/2016 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

  
 Thông tư
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Thông tư
24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

  
 Thông tư
19/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Thông tư
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

  
 Thông tư
23/2013/TT-BTTTT 24/12/2013 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
97/2008/NĐ-CP 28/08/2008 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  
 Thông tư Liên tịch
60/2006/TTLT-BVHTT... 01/06/2006 Bộ Văn hóa - Thông ...
Về việc quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

  
 Thông tư Liên tịch
02/2005/TTLT-BCVT-... 14/07/2005 Bộ Bưu chính, Viễn ...
Về việc quản lý đại lý Internet

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software