Pháp điển Net - Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Bộ nội vụ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 13/2002/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ nội vụ

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố

Bộ trưởng bộ nội vụ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số: 181/Nghị định-CP ngày 30 tháng 9 năm 1991 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

Căn cứ Quyết định số: 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX  về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương.

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này và bản Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
Điều khoản thi hành

Điều 17.Uỷ ban nhân dân  cấp tỉnh căn cứ những quy định tại Quy chế này, qui định cụ thể cho phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.

Điều 18. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan qui định tại Quy chế này.

Điều 20. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết.

                                                                                        Bộ trưởng bộ nội vụ

                                                                                         Đỗ Quang Trung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/12/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị quyết liên tịch
09/2008/NQLT-CP-UB... 17/04/2008 Chính phủ, Uỷ ban ...
Về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2012/TT-BNV 31/08/2012 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software