Pháp điển Net - Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/07/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             CHíNH PHủ                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 70/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

NGHị ĐịNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo
Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2001;

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Luật tố tụng hành chính năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản  kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

"Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý kho vật chứng tại địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan hữu quan ở địa phương phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho kho vật chứng."

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2013.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/08/2013 
Ngày công báo
13/07/2013 
Số công báo
409+410/2013 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
02/VBHN-BCA 15/08/2013 Bộ Công an
Nghị định ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
18/2002/NĐ-CP 18/02/2002 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế quản lý kho vật chứng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software