Pháp điển Net - Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quốc hội về khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 29/2013/QH13 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 LUậT

Khoa học và công nghệ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khoa học và công nghệ.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 81. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

__________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2014 
Ngày công báo
12/07/2013 
Số công báo
405+406/2013 
Số trang
44 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

  
 Thông tư
02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Nghị định
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ
Về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Chính phủ
Về việc quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

  
 Nghị định
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính phủ
Về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

  
 Nghị định
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ
Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội
Về Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software