Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI CHíNH - Bộ TàI NGUYÊN                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và MÔI TRƯờNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013
của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............., ngày ...... tháng ......năm .............

TRƯởNG PHòNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

  (*) Đối với nước thải công nghiệp của cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến có lượng nước thải từ 30m3/ngày.đêm trở lên thì  áp dụng mẫu biểu tại Mục 3, Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2013 
Ngày công báo
05/07/2013 
Số công báo
391+392/2013 
Số trang
23 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Chính phủ
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
107/2010/TTLT-BTC-... 26/07/2010 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/09/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  
 Thông tư Liên tịch
106/2007/TTLT/BTC-... 06/09/2007 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  
 Thông tư Liên tịch
125/2003/TTLT-BTC-... 18/12/2003 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software