Pháp điển Net - Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Bộ NÔNG NGHIệP                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 30/2013/TT-BNNPTNT           

Hà Nội, ngày 11 tháng  6 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Đất đai 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập, xét duyệt phương án sử dụng lớp đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước khi được chuyển mục đích sử dụng để cải tạo đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác; phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác để bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo quyết định giao, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là phương án).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/07/2013 
Ngày công báo
23/06/2013 
Số công báo
343+344/2013 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Chính phủ
Về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software