Pháp điển Net - Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/06/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/06/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
18/2013/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
13/06/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc thu nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/06/2013 
Nguoiky
Nguyễn Huy Tưởng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software