Pháp điển Net - Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Bộ THÔNG TIN Và                            CộNG HòA Xã HộI Chủ NGHĩA việt nam

             TRUYềN THÔNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số 09/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (sau đây gọi tắt là Danh mục), bao gồm:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/05/2013 
Ngày công báo
23/04/2013 
Số công báo
211+212/2013 
Số trang
11 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software