Pháp điển Net - Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29/03/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 12/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt
Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/05/2013 
Ngày công báo
25/05/2013 
Số công báo
285+286/2013 
Số trang
59 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2015/TT-BKHCN 12/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software