Pháp điển Net - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y Tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 14/2013/TT-BYT  

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn khám sức khỏe

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006 và năm 2007; Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

_______________________

33  Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

34  Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

35  Địa danh

36  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám sức khỏe

37  Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/06/2013 
Ngày công báo
31/05/2013 
Số công báo
291+292/2013 
Số trang
23 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
40/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về khám bệnh, chữa bệnh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
13/2007/TT-BYT 21/11/2007 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn khám sức khoẻ

  
 Thông tư Liên tịch
10/2004/TTLT-BYT-B... 16/12/2004 Bộ Y tế;Bộ Lao ...
Về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software