Pháp điển Net - Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Bộ THÔNG TIN Và                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        TRUYềN THÔNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 12/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, bao gồm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp mới giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;

10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép ................/.

                                                                                            CụC TRƯởNG

 

Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng Giấy phép cụ thể

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2013 
Ngày công báo
06/06/2013 
Số công báo
299+300/2013 
Số trang
46 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
25/2011/NĐ-CP 06/04/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software