Pháp điển Net - Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 34/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

NGHị ĐịNH

Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý; sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Bãi bỏ các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, các quy định tại Khoản 1 Điều 38, Khoản 1 Điều 39 và quy định về quản lý nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Điều 40 của Nghị định71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

c) Bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng, cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng trái với quy định của Nghị định này.

4. Tiếp tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo chính sách của Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở đối với các trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở cũ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.   

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/06/2013 
Ngày công báo
03/05/2013 
Số công báo
229+230/2013 
Số trang
35 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2014/TT-BXD 16/01/2014 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ

  
 Thông tư
14/2013/TT-BXD 19/09/2013 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị quyết
48/2007/NQ-CP 30/08/2007 Chính phủ
Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

  
 Nghị quyết
23/2006/NQ-CP 07/09/2006 Chính phủ
Về việc một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ

  
 Quyết định
189/1998/QĐ-TTg 28/09/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bán biệt thự tại thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
188/1998/QĐ-TTg 28/09/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bán biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

  
 Nghị định
21/CP 16/04/1996 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software