Pháp điển Net - Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (Phần 2 - hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ tài chính                                   CộNG HòA Xã HộI Chủ NGHĩA việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 212/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

thông tư

Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

(Phần II+Hết)

Phụ lục số 10
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012
của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

BáO CáO TìNH HìNH HOạT ĐộNG QUảN Lý
DANH MụC ĐầU TƯ

(Tháng)

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2013 
Ngày công báo
10/02/2013 
Số công báo
97+98/2013 
Số trang
102 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
125/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

  
 Quyết định
35/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software