Pháp điển Net - Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN ngày 05/04/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        KIểM TOáN NHà NƯớC                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 04/2013/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2013

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

TổNG KIểM TOáN NHà NƯớC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-KTNN ngày 15/02/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-KTNN ngày 07/4/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

5.7 Nếu những sai sót không thể khắc phục được hoặc khắc phục thì phải tốn kém chi phí tới mức không tương xứng, thì có thoả thuận về việc giảm thanh toán không và mức giảm có thoả đáng không? 

5.8 Trong trường hợp nhà thầu không chịu khắc phục những sai sót, thì có sử dụng đến tất cả các biện pháp xử lý không?

5.9 Có hạng mục công việc nào có khiếm khuyết mà vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu không? Những khiếm khuyết đó có phải xuất phát từ những sai sót của bên giao thầu không (ví dụ: từ bản mô tả thầu không đầy đủ hoặc từ những chỉ đạo không đúng chuyên môn của bên giao thầu) không?

5.10 Tỷ lệ sai sót có được xác định một cách rõ ràng, đúng đối tượng chịu trách nhiệm không?

5.11 Nếu không tiến hành nghiệm thu thì lý do là gì và có gây thiệt hại cho chủ đầu tư không?

5.12 Có lập các danh mục bảo hành kèm thời hạn bảo hành cho tất cả các hạng mục công trình và thông báo cho các nhà thầu không?

5.13 Có tiến hành kiểm tra các công trình trước khi kết thúc thời hạn bảo hành không?

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/05/2013 
Ngày công báo
25/04/2013 
Số công báo
219+220/2013 
Số trang
41 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
02/2017/QĐ-KTNN 13/03/2017 Kiểm toán Nhà nước
Về việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
37/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về kiểm toán Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
03/2012/QĐ-KTNN 04/04/2012 Kiểm toán Nhà nước
Về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software