Pháp điển Net - Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/04/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/04/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
20/2013/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
09/04/2013 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
Trichyeu
Về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/04/2013 
Nguoiky
Nguyễn Hữu Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software