Pháp điển Net - Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 03/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định về hoạt động thông tin tín dụng
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Trung tâm Thông tin tín dụng làm đầu mối (Credit Information Centre, sau đây gọi là CIC) bao gồm:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2013 
Ngày công báo
16/02/2013 
Số công báo
107+108/2013 
Số trang
36 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
51/2007/QĐ-NHNN 31/12/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software