Pháp điển Net - Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 07/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Quyết ĐịNH

Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013. Các chế độ tài chính quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán kế toán và chế độ chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Điều 19. Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính hàng năm được lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 02 hàng năm.

Việc kiểm toán và xác nhận báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của Ngân hàng Nhà nước do cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Kết quả kiểm toán được báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính.

Chương V
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 20. Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Chế độ này./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2013 
Ngày công báo
07/02/2013 
Số công báo
83+84/2013 
Số trang
10 



Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
39/2013/TT-NHNN 31/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
195/2013/TT-BTC 18/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software