Pháp điển Net - Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               BỘ TÀI CHÍNH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 111/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1999

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Thông tư này áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây) được viết tắt là NHNN), bao gồm: NHNN Trung ương, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN gồm: Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Trung tâm thông tin tín dụng, Trung tâm tuyên truyền báo chí, Ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế.

Học viện ngân hàng và các doanh nghiệp trực thuộc NHNN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và thực hiện chế độ quản lý tài chính theo các quy định chung của doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.

2/ Thu chi tài chính của NHNN về nguyên tắc thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. NHNN được sử dụng các nguồn thu để trang trải chi phí hoạt động của mình. Chênh lệch thu, chi sau khi trích lập quỹ theo quy định của Luật NHNN Việt Nam, Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của NHNN Việt Nam và quy định cụ thể tại Thông tư này, số còn lại nộp Ngân sách Nhà nước.

3/ NHNN không phải nộp các loại thuế đối với các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ Ngân hàng.

4/ Thống đốc NHNN chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc lập kế hoạch thu chi tài chính và thực hiện các quy định về quản lý tài chính tại Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ  tài chính của NHNN Việt Nam và những hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Trong trường hợp xét thấy các vi phạm kỷ luật tài chính của NHNN xảy ra ở nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc, số liệu báo cáo quyết toán chưa đủ tin cậy, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm tra xác định lại số liệu quyết toán năm.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ NHNN có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện chế độ tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về Chế độ tài chính NHNN và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

NHNN có trách nhiệm gửi các văn bản hướng dẫn Thông tư này trong nội bộ ngành cho Bộ Tài chính để theo dõi thực hiện. NHNN không được tự quy định các khoản chi tiêu trái với Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về Chế độ tài chính NHNN và nội dung hướng dẫn thể tại văn bản và các quy định khác của Nhà nước.

2/ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị NHNN phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

                                                                          KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
                                                                                           THỨ TRƯỞNG

                                                                                             Trần Văn Tá

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
37/2004/TT/BTC 26/04/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
117/2003/TT/BTC 08/12/2003 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
29/2002/TT-BTC 26/03/2002 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Thông tư
29/2002/TT/BTC 26/03/2002 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/199/TT/BTC ngày 17/09/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
35/2006/TT-BTC 20/04/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
100/1998/NĐ-CP 10/12/1998 Chính phủ
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software