Pháp điển Net - Công văn số 522/BTC-TTr ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 522/BTC-TTr

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

V/v triển khai thực hiện công tác THTK,CLP năm 2013

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2013 và những năm tiếp theo, bảo đảm đúng quy định của Luật THTK, CLP và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP (Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 21//2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh THTK, CLP, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chập hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí " giai đoạn 2012 - 2016, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường THTK, CLP, ... ), Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là "Bộ, ngành, địa phương"):

1. Khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tăng cường THTK, CLP bảo đảm đúng yêu cầu, quy định của Luật THTK, CLP; Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP. Trong Chương trình, kế hoạch THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương cần thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp, chi tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực quy định tại Luật THTK, CLP làm cơ sở sơ kết, tổng kết kết quả THTK, CLP. Đồng thời, quy định rõ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo công tác THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung về THTK, CLP đã được đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP.

4. Thực hiện triệt để các giải pháp THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng; tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm; tổ chức các đoàn đi công tác trong và ngoài nước theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kịp thời và bảo đảm chất lượng phục vụ công tác giám sát của Quốc hội về chuyên đề việc thi hành Luật THTK, CLP trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012 (theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-QH13 ngày 15/11/2012, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software