Pháp điển Net - Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    bộ tài chính                                   CộNG HòA Xã HộI Chủ NGHĩA việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 212/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

thông tư

Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2013 
Ngày công báo
10/02/2013 
Số công báo
95+96/2013 
Số trang
98 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
125/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

  
 Quyết định
35/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software