Pháp điển Net - Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 59/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học
đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013.

Thông tư này thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 28. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Tham mưu với UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo UBND cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các trường tiểu học trên địa bàn phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Đôn đốc, giám sát và là cơ quan thường trực tham mưu với UBND cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá của UBND cấp huyện đối với các trường tiểu học đề nghị kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia.   

2. Tham mưu với UBND cấp tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với những trường tiểu học đạt các tiêu chuẩn ở từng mức độ theo quy định; thu hồi Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với những trường đã được công nhận nhưng không giữ vững và phát huy kết quả đạt được.

3. Hàng năm tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở địa phương.

4. Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời điểm kết thúc năm học, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả xây dựng và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                             kt. Bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                       Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/02/2013 
Ngày công báo
30/01/2013 
Số công báo
67+68/2013 
Số trang
22 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
55/2007/QĐ-BGDĐT 28/09/2007 Bộ Giáo dục và ...
Về việc Ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học

  
 Quyết định
32/2005/QĐ-BGDĐT 24/10/2005 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software