Pháp điển Net - Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
51/2012/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
28/12/2012 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2013 
Nguoiky
Vũ Hồng Khanh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
32/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

  
 Quyết định
17/2013/QĐ-UBND 10/06/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
63/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software