Pháp điển Net - Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 38/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2013 
Ngày công báo
15/01/2013 
Số công báo
19+20/2013 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software