Pháp điển Net - Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG              cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 19/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra
của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra chuyên ngành; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ công chức thanh tra thông tin và truyền thông.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kinh phí may, sắm trang phục công chức thanh tra chuyên ngành, làm thẻ công chức thanh tra được cấp ngoài định mức khoán chi hành chính theo biên chế.

Chương IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Bắc Son

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2013 
Ngày công báo
10/12/2012 
Số công báo
731+732/2012 
Số trang
11 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2017/TT-BTTTT 29/11/2017 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software