Pháp điển Net - Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 101/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

NGHị ĐịNH

Về thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt,

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013.

2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điều 28. Trách nhiệm thi hành

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/03/2012 
Ngày công báo
09/12/2012 
Số công báo
729+730/2012 
Số trang
12 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
46/2014/TT-NHNN 31/12/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

  
 Thông tư
39/2014/TT-NHNN 11/12/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán

  
 Thông tư
23/2014/TT-NHNN 19/08/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
43/VBHN-NHNN 14/07/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt

  
 Nghị định
80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
64/2001/NĐ-CP 20/09/2001 Chính phủ
Về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software