Pháp điển Net - Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Việt Nam         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 29/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

Thông tư

Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình
chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng,
kim loại đúc tiền hỏng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ;

Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về giám sát công tác tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in đúc tiền (gọi tắt là giám sát tiêu hủy tiền).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/11/2012 
Ngày công báo
27/10/2012 
Số công báo
637+638/2012 
Số trang
23 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2017/TT-NHNN 31/07/2017 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
40/2012/NĐ-CP 02/05/2012 Chính phủ
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software