Pháp điển Net - Thông tư số 27/2012/NHNN ngày 25/09/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về tiêu hủy tiền
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Việt Nam         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 27/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012

thông tư

Quy định về tiêu hủy tiền

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) ban hành Thông tư quy định về tiêu huỷ tiền.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định về tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (sau đây gọi tắt là tiền tiêu hủy) gồm: tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ hướng dẫn việc ghi chép sổ sách, lập báo cáo có liên quan trong công tác tiêu huỷ tiền.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2012 và thay thế Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền; Quyết định số 15/2006/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004.

Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

                                                                                             kt. thống đốc                                         phó thống đốc

                                                                                            Đào Minh Tú

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2012 
Ngày công báo
04/10/2012 
Số công báo
619+620/2012 
Số trang
10 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
40/2012/NĐ-CP 02/05/2012 Chính phủ
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
15/2006/QĐ-NHNN 13/04/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tiêu huỷ tiền ban hành kèm theo Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
326/2004/QĐ-NHNN 01/04/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành quy chế tiêu huỷ tiền

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software