Pháp điển Net - Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 129/2012/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên
và Chứng chỉ hành nghề kiểm toán

Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH 11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2012 
Ngày công báo
04/09/2012 
Số công báo
581+582/2012 
Số trang
32 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
91/2017/TT-BTC 31/08/2017 Bộ Tài chính
Về việc quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
67/2011/QH12 29/03/2011 Quốc hội
Về kiểm toán độc lập

  
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
171/2009/TT-BTC 24/08/2009 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  
 Quyết định
94/2007/QĐ-BTC 16/11/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software