Pháp điển Net - Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                       Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 92/2002/QĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa

Chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Nghị định

chương i
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 56. Việc hướng dẫn và thực hiện Nghị định

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                                       


                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/11/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
3203/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 Bộ Văn hoá, Thể ...
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
96/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Chính phủ
Về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
28/2001/QH10 29/06/2001 Quốc hội
Về di sản văn hoá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software