Pháp điển Net - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                                  CộNG HòA Xã HộI Chủ NGHĩA việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số 58/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005:

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/09/2012 
Ngày công báo
01/08/2012 
Số công báo
469+470/2012 
Số trang
79 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
115/2017/TT-BTC 25/10/2017 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

  
 Thông tư
242/2016/TT-BTC 11/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  
 Thông tư
107/2016/TT-BTC 29/06/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm

  
 Thông tư
203/2015/TT-BTC 21/12/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

  
 Thông tư
202/2015/TT-BTC 18/12/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

  
 Thông tư
181/2015/TT-BTC 13/11/2015 Bộ Tài chính
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục

  
 Thông tư
180/2015/TT-BTC 13/11/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

  
 Thông tư
162/2015/TT-BTC 26/10/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

  
 Thông tư
155/2015/TT-BTC 06/10/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

  
 Thông tư
123/2015/TT-BTC 19/08/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  
 Thông tư
01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

  
 Thông tư
146/2014/TT-BTC 06/10/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

  
 Thông tư
193/2013/TT-BTC 16/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

  
 Quyết định
617/QĐ-UBCK 09/10/2013 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán

  
 Thông tư
91/2013/TT-BTC 28/06/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  
 Thông tư
73/2013/TT-BTC 29/05/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Thông tư
229/2012/TT-BTC 27/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

  
 Thông tư
212/2012/TT-BTC 05/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

  
 Thông tư
212/2012/TT-BTC 05/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (Phần 2 - hết)

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

  
 Nghị định
20/VBHN-BTC 05/08/2015 Bộ Tài chính
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Nghị định
60/2015/NĐ-CP 26/06/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
62/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  
 Nghị định
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010 Chính phủ
Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

  
 Nghị định
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software