Pháp điển Net - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

  Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

PHáP LệNH
SửA ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU
CủA PHáP LệNH ƯU ĐãI NGƯờI Có CÔNG VớI CáCH MạNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội khóa XIll về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11,

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Người có công với cách mạng:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường hợp người đã được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% mà có yêu cầu thì có thể được giám định lại và được hưởng trợ cấp tương ứng với mức độ suy giảm khả năng lao động theo kết quả giám định;

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh này;

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn việc xác định, chuyển đổi mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

5. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực.

6. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.   

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI          CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/07/2012 
Ngày công báo
04/08/2012 
Số công báo
473+474/2012 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Chính phủ
Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  
 Nghị định
20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ
Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  
 Nghị định
101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
01/VBHN-VPQH 30/07/2012 Văn phòng Quốc hội
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005 Uỷ ban Thường vụ ...
Về ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
35/2007/PL-UBTVQH11 21/06/2007 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software