Pháp điển Net - Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 57/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

NGHị ĐịNH

Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và các quy định về chế độ tài chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 37. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định này

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/09/2012 
Ngày công báo
31/07/2012 
Số công báo
467+468/2012 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
93/2013/TT-BTC 08/07/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với ngân hàng hợp tác xã

  
 Thông tư
94/2013/TT-BTC 08/07/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

  
 Thông tư
05/2013/TT-BTC 09/01/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
06/2013/TT-BTC 09/01/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
93/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ
Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
146/2005/NĐ-CP 23/11/2005 Chính phủ
Về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software