Pháp điển Net - Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/04/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 08/2012/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ

Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân
chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,
dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;   

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là đề tài), dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước và các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước.

2. Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/05/2012 
Ngày công báo
06/07/2012 
Số công báo
417+418/2012 
Số trang
76 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-BKHCN 30/06/2011 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
10/2007/QĐ-BKHCN 11/05/2007 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software