Pháp điển Net - Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/05/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                           cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 16/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ
 Thẩm tra viên an toàn giao thông

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2012 
Ngày công báo
29/06/2012 
Số công báo
407+408/2012 
Số trang
20 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
29/2017/TT-BGTVT 01/09/2017 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software