Pháp điển Net - Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 10/05/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận Bình Tân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Thành phố Hồ Chí Minh       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 18/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

QuyếT ĐịNH

Về điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận Bình Tân

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 tăm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2012 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
82/2011/QĐ-UBND 18/12/2011 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software