Pháp điển Net - Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/05/2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 40/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

 NGHị ĐịNH

Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2012.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng và Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.   

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/06/2012 
Ngày công báo
11/05/2012 
Số công báo
363+364/2012 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2014/TT-NHNN 01/08/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý

  
 Thông tư
02/2014/TT-NHNN 07/01/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

  
 Thông tư
01/2014/TT-NHNN 06/01/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  
 Thông tư
25/2013/TT-NHNN 02/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định việc thu, đổi tiển không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  
 Thông tư
29/2012/TT-NHNN 16/10/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

  
 Thông tư
27/2012/NHNN 25/09/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về tiêu hủy tiền

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
87/1998/NĐ-CP 31/10/1998 Chính phủ
Về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

  
 Nghị định
81/1998/NĐ-CP 01/10/1998 Chính phủ
Về việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software