Pháp điển Net - Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 03/2012/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán
ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi (sau đây gọi chung là đất vùng bán ngập).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/05/2012 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software