Pháp điển Net - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 29/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

NGHị ĐịNH

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Nghị định này thay thế các quy định sau:

a) Quy định về thôi việc, bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức;

b) Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với viên chức tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

Điều 52. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2012 
Ngày công báo
24/04/2012 
Số công báo
345+346/2012 
Số trang
29 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
228/2016/TT-BTC 11/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

  
 Thông tư
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Bộ Nội vụ
Về việc quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  
 Thông tư Liên tịch
36/2014/TTLT-BGDĐ... 28/11/2014 Bộ Giáo dục và ...
Về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

  
 Thông tư Liên tịch
13/2014/TTLT-BVHTT... 17/10/2014 Bộ Văn hoá, Thể ...
Về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Chính phủ
Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  
 Nghị định
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ
Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội
Về viên chức

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
143/2007/NĐ-CP 10/09/2007 Chính phủ
Về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

  
 Nghị định
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Chính phủ
Về chế độ bồi thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

  
 Nghị định
116/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Chính phủ
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software