Pháp điển Net - Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 09/04/2012 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 53/2012/TT-BTC

Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2012

THÔNG

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Căn cứ Luật Thống ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

Bộ Tài chính ban hành Thông quy định việc quản , sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống do Thủ tướng Chính phủ quyết định như sau:

Điều 1. Đối tượng phạm vi áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2012 
Ngày công báo
26/04/2012 
Số công báo
349+350/2012 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
48/2007/TT-BTC 15/05/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software