Pháp điển Net - Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công thương về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 04/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hòa toàn cầu như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn phân loại và ghi nhãn đối với hoá chất được sản xuất, nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam.

2. Những hóa chất sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .


Nội dung tham khảo kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2012 về Quy định phân loại và ghi nhãn hoá chất

 

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 15-17 Ngọc Khánh, Toà nhà Đơn Nguyên 3, Tầng 7, Phòng 704

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@gmail.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/03/2012 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
58 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software