Pháp điển Net - Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 2472/QĐ-TTg 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYếT ĐịNH

Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Nhà nước cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp theo quy định của Điều 1 Quyết định này, gồm:

1. Báo Dân tộc và Phát triển (Uỷ ban Dân tộc), phát hành 105 kỳ/năm (2 kỳ/tuần), cấp cho:

Phòng dân tộc huyện, Uỷ ban nhân dân xã, thôn bản của 69 huyện nghèo, bao gồm: 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và 07 huyện nghèo theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là 69 huyện nghèo), mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Xây dựng các quy định quản lý, sử dụng, lưu giữ và bảo quản các ấn phẩm báo chí được cấp đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tạo điều kiện và môi trường để mọi người dân trên địa bàn được tiếp cận dễ dàng, thuận lợi, kịp thời với các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp;

- Định kỳ kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những bất cập, hạn chế trong việc quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm báo chí được cấp trên địa bàn; đồng thời, tham gia đánh giá chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả của ấn phẩm và kịp thời nắm bắt, phản ánh chính xác, trung thực các ý kiến góp ý, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân về từng ấn phẩm báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; các quyết định và các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2012 
Ngày công báo
07/01/2012 
Số công báo
57+58/2012 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
02/2012/TTLT-UBDT-... 13/12/2012 Uỷ ban Dân tộc; Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1977/QĐ-TTg 30/10/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2, Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
975/QĐ-TTg 20/07/2006 Thủ tướng Chính phủ
Về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software