Pháp điển Net - Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ TƯ PHáP                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 17/2011/TT-BTP   

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định
 chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư,
Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về
tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 28/2007/NĐ-CP, Nghị định số 131/2008/NĐ-CP như sau:

Chương I
LUậT SƯ

 Điều 1. Công nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2011 
Ngày công báo
12/11/2011 
Số công báo
583+584/2011 
Số trang
76 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
65/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Luật sư

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
02/2007/TT-BTP 25/04/2007 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software