Pháp điển Net - Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 109/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP
ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử trên mạng Internet, trong các thiết bị điện tử tin học và thiết bị khác."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2012.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/01/2012 
Ngày công báo
16/12/2011 
Số công báo
623+624/2011 
Số trang
13 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
47/2009/NĐ-CP 13/05/2009 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software